GEGEVENSBESCHERMING

1. IDENTIFICATIE VAN GEGEVENS

In overeenstemming met de informatieplichtigheid vervat in artikel 10 van Wet 34/2002 van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, wordt hieronder de volgende informatie weergegeven: domein web www.canna-wine.com van JEREMY SAYOLS, met adres in C/ Oslo 95 - ROSES (GIRONA) Postcode: 17480, en email: info@canna-wine.com, als verantwoordelijke en eigenaar van deze website "www.canna-wine.com".

2. GEBRUIKERS

Toegang tot en / of gebruik van deze website schrijft de voorwaarde van GEBRUIKER toe, die akkoord gaat met genoemde toegang en / of gebruik en de Algemene Gebruiksvoorwaarden die op de pagina worden weergegeven. De bovengenoemde voorwaarden zijn van toepassing ongeacht de Algemene Contractvoorwaarden die in dat geval verplicht zijn.

3. WEBSITE GEBRUIK

www.canna-wine.com biedt toegang tot informatie, diensten, programma's of gegevens (hierna "de inhoud") op het internet van Jeremy Sayols of diens licentiegevers waartoe de GEBRUIKER toegang heeft. De GEBRUIKER neemt de verantwoordelijkheid op zich voor het gebruik van de website. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot de registratie die nodig is om toegang te krijgen tot specifieke diensten of inhoud.

In dit register is de GEBRUIKER verantwoordelijk voor het verstrekken van waarheidsgetrouwe en wettige informatie. Als gevolg van deze registratie kan de GEBRUIKER een wachtwoord ontvangen waarvoor hij verantwoordelijk is en bindt zich ertoe om dit zorgvuldig en vertrouwelijk te gebruiken. De GEBRUIKER gaat ook akkoord met de inhoud en diensten (zoals chatdiensten, discussiefora of nieuwsgroepen) die www.canna-wine.com aanbiedt via de website met een enunciatief karakter, maar zal bovengenoemde inhoud en diensten niet gebruiken om (i) deel te nemen aan illegale activiteiten, illegaal of in strijd met de goede trouw en de openbare orde; (ii) het verspreiden van inhoud of propaganda van racistische, xenofobe, pornografische, illegale aard, het bepleiten van terrorisme of het aanvallen van mensenrechten; (iii) schade aanrichten aan de fysieke en logische systemen van www.canna-wine.com , haar leveranciers of derden, computervirussen of andere fysieke of logische systemen introduceren of verspreiden die waarschijnlijk schade veroorzaken aan de eerder genoemde; (iv) probeer toegang te krijgen tot, en waar van toepassing, gebruik de e-mailaccounts van andere gebruikers en het wijzigen of manipuleeren hun berichten. De website www.canna-wine.com en eigenaar, Jeremy Sayols, behoudt zich het recht voor om eventuele opmerkingen en bijdragen die het respect voor de menselijke waardigheid, discriminerend, xenofobe, racistisch of pornografische zijn te verwijderen, Hieronder ook te verstaan, publicaties of commentaren gevoelig voor minderjarige, in strijd gaan met orde of openbare veiligheid of die, naar hun mening, niet geschikt zijn voor publicatie. Jeremy Sayolsis hoe dan ook niet verantwoordelijk voor de meningen van gebruikers via fora, chats of andere participatiemiddelen.

4. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

www.canna-wine.com voldoet aan de richtlijnen van Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens, en zorgt voor het juiste gebruik en de juiste behandeling van de persoonlijke gegevens van de gebruiker. Hiervoor, tezamen met elke vorm van het verzamelen van persoonlijke gegevens, in de diensten die de gebruiker van Jeremy Sayols, kan vragen, zal hij de gebruiker informeren over het bestaan van aanvaarding van de specifieke voorwaarden voor de verwerking van hun gegevens, en hen op de hoogte brengen de verantwoordelijkheid voor het gecreëerde dossier, het adres van de verantwoordelijke persoon, de mogelijkheid om toegang tot, rectificatie en verwijdering van gegevens uit te oefenen, alsmede de uitoefening van de rechten op overdraagbaarheid, beperking of verzet tegen de behandeling, en het doel van de behandeling en communicatie van gegevens aan derden, indien van toepassing.
 

INFORMATIE OVER GEGEVENSBESCHERMING

Verantwoordelijke

Jeremy Sayols
 
C/ Oslo 95 - 17480 ROSES - GIRONA

Gebruik

Bestel en factuur gegevens

Legitimatie

Uitvoering van contract en toestemming.

Oorsprong van de gegevens

De verzamelde gegevens die door u  aan ons verleend zijn tijdens het accepteren van onze diensten.

Rechten

U heeftt toegang tot, het verkrijgen van een kopie, rectificeren en verwijderen van de gegevens en oefent de rechten op overdraagbaarheid, beperking of verzet tegen behandeling uit door:

  • Email naar:

info@canna-wine.com
Brief t.a.v Jeremy Sayols
C/ Oslo 95 - ROSES (GIRONA)
Código Postal: 17480,

U heeft ook het recht een claim in te dienen bij het Spaanse bureau voor gegevensbescherming voor onwettige behandeling van uw persoonlijke gegevens.

 

Evenzo, Jeremy Sayols, informeert dat hij voldoet aan Wet 34/2002 van 11 juli Diensten van de Informatiemaatschappij en Elektronische Handel en zal uw toestemming vragen voor de verwerking van uw e-mail voor commerciële doeleinden op elk moment.

5. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

Jeremy Sayols, alleen of als gevolmachtigde, is de eigenaar van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van zijn webpagina, evenals de elementen die erin zijn opgenomen (bijvoorbeeld afbeeldingen, geluid, audio) , video, software of teksten, handelsmerken of logo's, kleurencombinaties, structuur en ontwerp, selectie van gebruikte materialen.

Alle rechten voorbehouden. De reproductie, distributie en openbare communicatie, inclusief de manier waarop deze wordt aangeboden, van alle of een deel van de inhoud van deze website, voor commerciële doeleinden, op elk medium en met welke technische middelen dan ook, zonder de toestemming, is uitdrukkelijk verboden. door Jeremy Sayols. De GEBRUIKER verbindt zich ertoe de intellectuele en industriële eigendomsrechten van Jeremy Sayols te respecterenU kunt de elementen van de website visualiseren en afdrukken, kopiëren en opslaan op de harde schijf van uw computer of op een andere fysieke drager, zolang deze uitsluitend en uitsluitend voor uw persoonlijk privégebruik is. De GEBRUIKER moet zich onthouden van het verwijderen, wijzigen, ontwijken of manipuleren van een beveiligingsapparaat of beveiligingssysteem dat is geïnstalleerd op de Jeremy Sayol's website.

6. UITSLUITING VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID

Jeremy Sayols is in geen geval verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook die bijvoorbeeld kan leiden tot fouten of weglatingen in de inhoud, gebrek aan beschikbaarheid van de website of overdracht van virussen of schadelijke programma's of inhoud, ondanks het feit dat alle noodzakelijke technische maatregelen genomen zijn om dit te voorkomen.

7. WIJZIGINGEN

Jeremy Sayols behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de wijzigingen uit te voeren die hij/zij gepast acht op de website, en om zowel de inhoud en diensten die door haar worden aangeboden als de manier waarop ze verschijnen te veranderen, te verwijderen of toe te voegen gepresenteerd of gelokaliseerd op de website.

8. LINKS

In het geval dat links of hyperlinks naar andere internetsites beschikbaar zijn namens het domein, oefent, Jeremy Sayols geen enkele vorm van controle uit op genoemde sites en inhoud. Jeremy Sayols aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van enige link die behoort tot een website van een derde partij en garandeert evenmin de technische beschikbaarheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, amplitude, waarachtigheid, geldigheid en grondwettelijkheid van materiaal of informatie op een website van derde. voornoemde hyperlinks of andere internetsites.

Evenzo impliceert de opname van deze externe verbindingen geen enkele vorm van vereniging, fusie of deelname met de verbonden entiteiten.

9. RECHT VAN UITSLUITING

Jeremy Sayols behoudt zich het recht voor om de toegang tot het portaal en / of de aangeboden diensten te weigeren of in te trekken zonder voorafgaande kennisgeving, op zichzelf of door een derde, aan gebruikers die deze algemene gebruiksvoorwaarden niet naleven.

10. ALGEMEEN

Jeremy Sayols zal de schending van deze voorwaarden nastreven, evenals enig misbruik van de website, waarbij alle civiele en strafrechtelijke acties worden uitgevoerd die wettelijk mogelijk overeenkomen.

11. WIJZIGING VAN DE HUIDIGE VOORWAARDEN EN DUUR VAN DEZELFDE

Jeremy Sayols, kan te allen tijde de voorwaarden die hier worden bepaald wijzigen, naar behoren gepubliceerd zoals ze hier worden weergegeven. De geldigheid van de bovengenoemde voorwaarden zal gebaseerd zijn op de blootstelling en zal van kracht zijn totdat deze worden gewijzigd door anderen die naar behoren zullen worden gepubliceerd.

12. COOKIESBELEID

Toegang tot de website kan het gebruik van cookies inhouden, dit zijn kleine hoeveelheden informatie die zijn opgeslagen in de browser voor elke gebruiker op de website, zodat de server bepaalde informatie onthoudt die later kan worden gebruikt. Met deze informatie kan u “de gebruiker” geidentificeerd worden als een specifieke gebruiker en kunnen uw persoonlijke voorkeuren en technische informatie opgeslagen worden zoals de specifieke pagina's die u bezoekt.

De opgeslagen cookies op deze websiten zijn van de volgende twee soorten:

  • Sessiecookies, die niet worden bewaard op de computer van de gebruiker, maar die nodig zijn tijdens elke sessie van gebruik in elke webservice, omdat deze essentieel zijn voor de goede werking van de service.
  • Cookies die tijdelijk worden opgeslagen op de computer van de gebruiker, die worden gebruikt voor het uitvoeren van anonieme statistische onderzoeken en aggregaten van het gebruik van de service door gebruikers, om toekomstige verbeteringen en optimalisaties mogelijk te maken.

Gebruikers die geen cookies willen ontvangen, kunnen hun browser met deze optie configureren. Er moet rekening mee worden gehouden dat de niet-aanvaarding van de cookie soms de onmogelijkheid van volledige of gedeeltelijke toegang tot de beschikbaarheid van de dienst impliceert. De gebruiker moet de instructies en handleidingen van zijn browser raadplegen om deze informatie uit te breiden.

De gebruiker moet er rekening mee houden dat internet geen volledig veilige plaats is en dat  daarom de nodige maatregelen getrefft moeten worden om te voorkomen dat zijn persoonlijke gegevens bekend worden bij onbevoegde derden die er een ongepast gebruik van zouden kunnen maken.